Chi tiết tin - Xã A Dơi - Hướng Hóa

CHUONG TRINH CONG TAC TRONG TAM 2020

20:28, Thứ Bảy, 9-7-2022

UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ A DƠI
Số:  01/CTr-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
A Dơi, ngày 03 tháng 02 năm 2020
   

CHƯƠNG TRÌNH
CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2020

 
 

 

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của UBND huyện; Nghị quyết của HĐND huyện; Nghị quyết của HĐND xã về kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2020; Ủy ban nhân dân xã A Dơi ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2020, gồm các nội dung cụ thể như sau:
 

TT Nội dung công việc Phân công
chỉ đạo
Đơn vị chủ trì thực hiện Đơn vị phối hợp
QUÝ I
1 Chuẩn bị điều kiện phục kỳ họp thứ mười HĐND xã khóa XI. Chủ tịch,
Phó Chủ tịch
 Văn phòng HĐND- UBND xã HĐND xã,
2 Tổ chức hội nghị tổng kết KT-XH và công tác QP, AN năm 2019; triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020. Tổ chức Hội nghị CBCC năm 2020; ký kết và giao ước thi đua năm 2020. Chủ tịch,
Phó Chủ tịch
UBND xã
Văn phòng HĐND -UBND xã CĐCS; Các ban ngành, đoàn thể xã, các thôn
3 Chỉ đạo thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý và trong cả năm 2020. Chủ tịch
 
Công an xã CAV thôn
4 Tổ chức đón tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 theo đúng tinh thần Chỉ thị của Chính phủ, UBND tỉnh và UBND huyện. Chủ tịch,
Phó Chủ tịch
Công chức VH-XH (Phụ trách LD,TB&XH), Công an, Quân sự xã Các ban ngành, đoàn thể xã, các thôn
5 Chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Chủ tịch Trạm y tế xã Các ban ngành, đoàn thể xã, các thôn
6 Chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng CSVN và các ngày lễ lớn. Chủ tịch,
Phó Chủ tịch
Các ban ngành xã, các thôn Các ban ngành, đoàn thể xã, các thôn
7 Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh ở người, trên đàn gia súc, gia cầm và cây trồng (cả năm). Phó Chủ tịch
 
Trạm y tế; Công chức Địa chính - Nông nghiệp xã, nhân viên thú y Các thôn
8 Tiếp tục phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tham gia công tác khảo sát các dự án năng lượng tái tạo điện gió trên địa bàn xã. Chủ tịch
Phó Chủ tịch
 
Công chức Địa chính - xây dựng - Nông nghiệp và Môi trường Các ban ngành, đoàn thể xã, các thôn
9 Tổ chức xây dựng kế bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2019 – 2020 đối với các thôn sáp nhập, thành lập mới;
Phối hợp chuẩn bị phục vụ đại hội Đảng bộ lần thứ XIII
Chủ tịch
Phó Chủ tịch
Văn phòng và các ban ngành liên quan Các ban ngành đoàn thể xã, các thôn
10 Chỉ đạo và thực hiện công tác giao nhận quân năm 2020 và huấn luyện quân sự. Chủ tịch Quân sự, công an Các ban ngành, đoàn thể xã, các thôn
11 Chỉ đạo công tác quyết toán ngân sách xã năm 2019. Chủ tịch
 
Công chức TC&KT Các ban ngành, đoàn thể xã, các thôn
12 Tiếp tục thực hiện công tác CCHC giai đoạn 2016 - 2020, Ban hành KH.CCHC năm 2020. Thực hiện hiệu quả“cơ chế một cửa”, “một cửa liên thông” và  công tác kiểm soát thủ tục hành chính ở UBND cấp xã. Chủ tịch,
Phó Chủ tịch
Văn phòng HĐND và UBND, Tư pháp Các ban ngành, đoàn thể xã, các thôn
13 Triển khai kế hoạch phổ biến và tuyên truyền giáo dục Pháp luật năm 2020 (đợt 1). Chỉ đạo thực hiện xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định 619 của Thủ tướng Chính phủ Chủ tịch;
Phó chủ tịch
 
Hội đồng PHPB&GDPL, công chức Tư pháp-Hộ tịch Các ban ngành, đoàn thể xã, các thôn
14 Chỉ đạo triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn xã (cả năm). Chủ tịch
Phó Chủ tịch
Công chức Văn hóa – Xã hội ( phụ trách XĐGN xã) Các ban ngành, đoàn thể xã, các thôn
15 Chỉ đạo công tác đăng ký đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2020 theo Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch
Phó Chủ tịch
Công chức VH- X H ( phụ trách LĐ-TB&XH), công chức
ĐC- NN xã
Các ban ngành, đoàn thể xã, các thôn
16  
Chỉ đạo kiểm tra tình hình hoạt động của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn (việc tổ chức các lễ trong chương trình và ngoài chương trình đã đăng ký, việc xây dựng, cơi nới, sữa chữa các công trình tôn giáo), (bao gồm các quý trong năm)
Chủ tịch
Phó Chủ tịch
Công an xã, công chức phụ trách mảng tôn giáo xã Các ban ngành, đoàn thể xã, các thôn
17 Chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; xây dựng Kế hoạch và chương trình hành động phòng, chống tham nhũng năm 2020 đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã Chủ tịch Ban thanh tra xã Các ban ngành, đoàn thể liên quan
18 Chỉ đạo tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh của công dân Chủ tịch
Phó Chủ tịch
Văn phòng HĐND và UBND; Ban thanh tra nhân dân các ban ngành liên quan
19 Phối hợp, tổ chức thực hiện đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn cho người Lào đã được nhập Quốc tịch Việt Nam trên địa bàn xã Chủ tịch
Phó Chủ tịch
Phòng tư pháp; Công an huyện; Công chức tư pháp xã các ban ngành liên quan
20 Phối hợp Tổ chức nâng cấp hệ thống đài truyền thanh cơ sở giai đoạn 2018-2020 Phó Chủ tịch Công chức VHTT; Các ban ngành liên quan
21 Chỉ đạo tổ chức các hoạt động chào mừng và công tác tổ chức, phục vụ Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII. Chủ tịch
Phó Chủ tịch
Công chức Văn hóa – Xã hội (phụ trách TT) Các ban ngành liên quan
QUÝ II
1 Tiếp tục chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thu hoạch vụ Đông - Xuân, triển khai vụ Hè - Thu. Triển khai tiêm phòng dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Phó Chủ tịch
 
Công chức Địa chính - Nông nghiệp xã, nhân viên thú y xã Các thôn
2 Chỉ đạo việc lập kế hoạch đầu tư công và tiến độ bàn giao mặt bằng sạch để xây dựng các công trình năm 2020 Đ/c Chủ tịch Công chức ĐCXD Các cơ quan, các ban ngành, đoàn thể xã, các thôn
3 Chỉ đạo tuyên truyền kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc và 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phó Chủ tịch
 
Ban chỉ đạo XDĐSVH, Công chức VH&TT Các cơ quan, các ban ngành, đoàn thể xã, các thôn
4 Kiểm tra công tác phòng, chống cháy rừng, công tác bảo vệ và phát triển rừng.  Chủ tịch
 
Ban chỉ đạo BV&PTR, Cán bộ kiểm lâm địa bàn Các ban ngành, đoàn thể xã, các thôn
5 Triển khai, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020. Chủ tịch
 
Ban chỉ đạo PCTT&TKCN xã, Công chức ĐC-NN Các ban ngành, đoàn thể xã, các thôn
6 Chỉ đạo, tổ chức xét tốt nghiệp các cấp học, tổng kết năm học 2019- 2020 Phó Chủ tịch
 
Các trường học  
7 Chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng tháng hành động An toàn vệ sinh lao động năm 2020 Phó Chủ tịch
 
Công chức Văn hóa – Xã hội ( phụ trách TB&XH) Các ban ngành, đoàn thể xã, các thôn
8 Triển khai tháng hành động vì trẻ em; tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết trung thu Phó Chủ tịch
 
Công chức Văn hóa – Xã hội ( phụ trách TB&XH) Các ban ngành, đoàn thể xã, các thôn
9 Tiếp tục chỉ đạo thực hiện kế hoạch chương trình Quốc gia về các chương trình, dự án và chế độ, chính sách cho các đối tượng  Chủ tịch
 
Công chức VH&XH Các ban ngành, đoàn thể xã, các thôn
10 Tiếp tục chỉ đạo và thực hiện công tác giảm nghèo bền vững đối với các thôn có tỷ lệ hộ nghèo cao Chủ tịch
 
Công chức VH&XH Các ban ngành, đoàn thể xã, các thôn
11 Chỉ đạo thực hiện công tác Dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn xã Phó Chủ tịch
 
Công chức VP-TK (làm công tác dân tộc); Công chức VH&XH Các ban ngành, đoàn thể xã, các thôn
12 Chỉ đạo kiểm tra công tác thực hiện Đề án chuyển đổi một phần diện tích sắn kém hiệu quả sang trồng cấy khác ở các thôn Phó Chủ tịch
 
Công chức ĐC-NN Các ban ngành, đoàn thể xã, các thôn
13 Sơ kết tình hình KT-XH, QP-AN, bảo đảm ATGT 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Chủ tịch,
phó Chủ tịch
Văn phòng UBND xã Các ban ngành, đoàn thể xã, các thôn
14 Chuẩn bị điều kiện phục vụ kỳ họp thứ mười một, HĐND xã khóa XI Chủ tịch,
Phó Chủ tịch
Văn phòng HĐND-UBND
 
Các ban ngành, liên quan, các thôn
15 Rà soát, xây dựng đề án, phối hợp, chia lô và cấp đất nghĩa địa. Chủ tịch,
phó Chủ tịch
Công chức ĐC-NN Các ban ngành, đoàn thể xã, các thôn
16 Chỉ đạo công tác Đại hội HKH xã lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 Phó Chủ tịch Văn phòng HĐND-UBND và Hội khuyến học xã Các ban ngành, đoàn thể có liên quan
 
 
QUÝ III
1 Xây dựng Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đảng bộ xã lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 – 2025. Chủ tịch,
Phó Chủ tịch
Các ban ngành liên quan, các thôn Các ban ngành, liên quan, các thôn
2 Chỉ đạo sản xuất vụ Hè – Thu; công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; chỉ đạo trồng mới, tái canh cây cà phê. Phó Chủ tịch
 
Công chức ĐC-NN, Nhân viên Thú y, Các thôn
3 Chỉ đạo thực hiện công tác “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ. Phó Chủ tịch
 
Công chức  VH&XH Các ban ngành, đoàn thể xã, các thôn
4 Tổ chức tổng kết chương trình hợp tác với tổ chức Plan, năm tài khóa 2020-2021. Chủ tịch Ban điều hành dự án Plan Các ban dự án; các ban ngành, đoàn thể có liên quan
5 Tăng cường phòng, chống dịch bệnh mùa hè ở người, thực hiện các chiến dịch chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Phó Chủ tịch
 
Trạm Y tế xã Các ban ngành, đoàn thể xã, các thôn
6 Tiếp tục chỉ đạo tăng cường các biện pháp đảm bảo ATGT, phát động tháng ATGT (tháng 9).  Chủ tịch
 
Ban chỉ đạo, Công an xã Các ban ngành, đoàn thể xã, các thôn Các đơn vị, trường học,
7 Chỉ đạo tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Chủ tịch
 
Công chức Tư pháp Các ban ngành, đoàn thể xã, các thôn, các đơn vị, trường học,
8 Triển khai thực hiện trong quản lý ngân sách và tận thu ngân sách. Chủ tịch,
 
Công chức TC-KT, cán bộ Thuế xã Các ban ngành, đoàn thể xã, các thôn
9 Chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ năm học mới 2018 - 2020. Chỉ đạo công tác phổ cập, XMC 2020; Công tác xây dựng xã hội học tập Chủ tịch Ban chỉ đạo PCGD xã Các trường học
10 Chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả sau thiên tai. Chủ tịch,
 
Ban chỉ đạo PCLB xã, Công chức ĐC-NN Các ban ngành, đoàn thể xã, các thôn, các đơn vị, trường học.
11 Triển khai kế hoạch phổ biến và tuyên truyền giáo dục Pháp luật năm 2020 (đợt 2). Chủ tịch
 
Hội đồng PHPB&GDPL, công chức Tư pháp Các ban ngành, đoàn thể xã, các thôn
12 Chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra môi trường tại các cơ sở chế biến mủ cao su. Phó Chủ tịch
 
Công chức ĐC-XD - MT, Các ban ngành liên quan
QUÝ IV
1 Chỉ đạo sản xuất vụ Đông - Xuân; phòng, chống dịch bệnh mùa Đông cho cây trồng, vật nuôi. Phó Chủ tịch
 
Công chức ĐC-NN, CB.Thú y, Các ban ngành, đoàn thể xã, các thôn
2 Chỉ đạo các ban ngành xã xây dựng kế hoạch phát triển KT - XH và dự toán ngân sách năm 2021. Chủ tịch,
Phó Chủ tịch
VP. UBND, CC. TC-KT Các ban ngành, đoàn thể xã
3 Tiếp tục chỉ đạo ổn định đời sống, sản xuất nhân dân các thôn. Chủ tịch,
Phó Chủ tịch
VP. UBND, ĐC-NN, Các thôn
4 Chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể xã hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020. Chủ tịch,
Phó Chủ tịch
Văn phòng UBND, TC-KT Các ban ngành, đoàn thể xã
5 Chỉ đạo công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và Bảo hiểm y tế cuối năm 2020. Phó Chủ tịch Công chức VH-XH Các ban ngành, đoàn thể xã, các thôn
6 Chỉ đạo kiểm tra tình hình thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2020. Đánh giá kết quả thôn, bản đăng ký đạt chuẩn NTM theo QĐ1385 Chủ tịch,
Phó Chủ tịch
BCĐ xây dựng Nông thôn mới, Công chức ĐC-NN Các ban ngành, đoàn thể xã, các thôn
7 Chỉ đạo thực hiện việc rà soát, đánh giá, chấm điểm, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch
 
Hội đồng PHPB&GDPL, công chức Tư pháp-Hộ tịch xã Các ban ngành, đoàn thể xã, các thôn
8 Triển khai công tác khám tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an năm 2021 Chủ tịch,
 
Trạm y tế xã,
Công an, BCH Quân sự xã
Các ban ngành, đoàn thể xã, các thôn
9 - Chỉ đạo thực hiện công tác quản lý đất đai, công tác quy hoạch sử dụng đất, công tác cấp giấy CNQSD đất cho đồng bào dân tộc thiểu số.
- Tuyên truyền, triển khai Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh và Quyết định 4069/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND huyện.
Chủ tịch
 
Công chức Địa chính - xây dựng - Nông nghiệp và MT  các thôn
10 Chỉ đạo tổ chức “Ngày pháp luật Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam(09/11) Chủ tịch
 
Công chức TPHT Các ban ngành, liên quan; Ban chỉ đạo thôn
11 Chỉ đạo tổ chức tháng hành động vì bình đẵng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; điều tra cung cầu lao động Phó chủ tịch Công chức VHXH Các ban ngành, liên quan; Ban chỉ đạo thôn
12 Chỉ đạo việc rà soát, đánh giá các tiêu chí và hoàn thiện hồ sơ đề nghị huyện công nhận đơn vị văn hóa; Chỉ đạo kiểm tra, công nhận gia đình học tập và gia đình văn hóa Phó chủ tịch Công chức VHTT; Các ban ngành, liên quan; Ban chỉ đạo thôn
13 Triển khai công tác lập danh sách độ tuổi 17; khám tuyển NVQS, NVCA năm 2021 Chủ tịch,
Phó Chủ tịch
BCHQS; Công an xã Các ban ngành, liên quan; Ban chỉ đạo thôn
14 Chuẩn bị điều kiện phục vụ kỳ họp thứ mười hai, HĐND xã khóa XI Chủ tịch,
Phó Chủ tịch
Văn phòng HĐND-UBND
 
Các ban ngành, liên quan
           

II. Tổ chức thực hiện:
Trên đây là chương trình công tác trọng tâm năm 2020, UBND xã yêu cầu các ban ngành, đoàn thể xã, thôn trưởng các thôn tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu có các vấn đề vướng mắc thì có văn bản đề xuất UBND xã xem xét, điều chỉnh phù hợp với tình hình chung của xã./.
 

  Nơi nhận:                                                            

- UBND huyện;
- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã;
- Ủy viên UBND xã;
- UBMTTQ Việt Nam xã;
- Các ban ngành xã;
- BCĐ các thôn;

- Lưu VT.                                                               

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
 
 
(Đã ký)
 
 
Hồ Xa Cách


Tải về

Hình ảnh