Tổ chức bộ máy - Xã A Dơi - Hướng Hóa

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 1
  • numberArticle - 1
  • numberRelation - 0

Tổ chức bộ máy

I. ĐẢNG ỦY – HĐND –UBND XÃ A DƠI

  Đ/c Hồ Văn Ngoai
Bí thư, Chủ tịch HĐND xã A Dơi
Là đại biểu HĐND huyện Hướng Hóa, khóa X, NK 2016-2021
Số điện thoại:
 
Đ/c Hồ Sỹ Huấn
Phó bí thư Đảng ủy xã A Dơi
Cán bộ Biên phòng tăng cường
Số điện thoại: 0941298668
Gmail: syhuan1981@gmail.com
Đ/c Hồ Xa Cách
Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, NK 2016-2021
Số điện thoại: 0972913678
Gmail:hoxacach72@gmail.com
Đ/c Hồ Thị Hêng
 PCT. HĐND xã A Dơi, Khóa XI, NK 2016-2021
Số điện thoại: 0373711790
Gmail:hothihengadoi@gmail.com
Đ/c Hồ Văn Thăng
 Phó Chủ tịch UBND xã,
Số điện thoại: 0843040345
Gmail:thangvanhoadoi@gmail.com
  Đ/c Hoàng Khánh Hòa
 Phó Chủ tịch UBND xã,
Số điện thoại: 0915838103
Gmail:hoanghoakl@gmail.com

 

II. KHỐI ĐOÀN THỂ

  Đ/c Nguyễn Văn Dũng
Chủ tịch UBMTTQVN xã,
Số điện thoại: 0919481333
Gmail: nguyenvandungadoiqt@gmail.com:
 
Đ/c Lê Hữu Thành
Chủ tịch HCCB xã A Dơi
Số điện thoại: 01689373957
Gmail: lehuuthanhccbadoi@gmail.com
Đ/c Hồ Văn Cường
Bí thư Đoàn TNCSHCM xã A Dơi
Số điện thoại:
Gmail:
Đ/c Hồ Thị Nữ
 Chủ tịch HLHPN xã A Dơi
Số điện thoại:0373345573
Gmail:hothinu1990@gmail.com
  Đ/c Hồ Văn Loi
Chủ tịch Hội nông dân xã A Dơi
Số điện thoại:
Gmail:
 

 

III. BỘ PHẬN CÔNG CHỨC

Đ/c Hồ Văn Bình
CHT Quân sự xã
Số điện thoại:
Gmail: hovanbinhadoi@gmail.com
Đ/c Lê Đức Luận
Trưởng Công an xã
Số điện thoại:0348086789
Gmail: ducluanle@gmail.com
Đ/c Trần Văn Duy
 VP. HĐND&UBND xã
Số điện thoại:0978289989
Gmail:duytranvan81@gmail.com
Email: tranvanduy@quangtri.gov.vn
Đ/c Hồ Đăng Hiếu
Văn phòng Thống kê xã
Số điện thoại: 0962503468
Gmail: HODANGHIEUQT@gmail.com
 
Đ/c Hồ Xuân Giang
Văn phòng Đảng ủy xã
Số điện thoại:
Gmail: hoxuangiangadoi@gmail.com
Đ/c Lê Cảnh Phước
Kế toán Ngân sách xã,
Số điện thoại: 0987134252
Email: lecanhphuocttqt@gmail.com
Đ/c Hồ La Hai
Địa chính xây dựng và môi trường
Số điện thoại:0962222454
Gmail: labeksea@gmail.com
 
Đ/c Hồ Văn Mia
Địa chính nông nghiệp
Số điện thoại: 01234702268
Gmail: hovanmya@gmail.com
Đ/c Nguyễn Hồng Thái
VHTT xã
Số điện thoại: 0972214034
Gmail: nguyenthaivh80@gmail.com
  Đ/c Lê Thị Lan Anh
Tư pháp – Hộ tịch
Số điện thoại:01232306590
Gmail: lananh21291@gmail.com
Đ/c Hồ Văn Tháo
Tư pháp hộ tịch xã
Số điện thoại:0961833531
Gmail: hovanthao1988@gmail.com
     
]]>

Hình ảnh