Chi tiết tin - Xã A Dơi - Hướng Hóa

THÔNG BÁO LỊCH TRỰC LỄ 30/4 VÀ 01/5

20:10, Thứ Bảy, 9-7-2022

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ A DƠI
 
Số:  10 /TB-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

A Dơi, ngày    27    tháng   4   năm 2020

 
THÔNG BÁO
Lịch trực trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2020
----------------------
 
Thực hiện Công văn số 1662/UBND –TH ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tổ chức trực và báo cáo trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và ngày quốc tế lao động(01/5). UBND xã xây dựng lịch trực của Lãnh đạo Đảng ủy; HĐND&UBND xã và công chức chuyên môn(Ngoài ra, lực lượng Công an, Quân sự có lịch trực bảo vệ Lễ cụ thể theo quy định của ngành):
 

TT Ngày trực Lãnh đạo Đảng ủy Lãnh đạo HĐND xã Lãnh đạo UBND xã Bộ phận công chức chuyên môn Số điện thoại
1 Thứ năm
30/4/2020
Đ/c Hồ Văn Ngoai  –BT. Đảng ủy xã – CT. HĐND xã Đ/c Hồ Thị Hêng – PCT. HĐND xã Đ/c Hồ Văn Thăng  – PCT. UBND xã Đ/c Hồ Đăng Hiếu – Văn phòng Thống kê cấp xã Đ/c Thăng: 01689816334; Đ/c Hiếu: 0962.503.468
2 Thứ sáu
01/5/2020
Đ/c Đoàn Hoàng Nam – Phó BT. Đảng ủy xã Đ/c Hồ Thị Hêng – PCT. HĐND xã Đ/c Hoàng Khánh Hòa – PCT. UBND xã Đ/c Trần Văn Duy – Văn phòng Thống kê cấp xã Đ/c Hòa: 0915838103;
Đ/c Duy: 0978.289.989

 
Ủy ban nhân dân xã A Dơi Thông báo để các cơ quan, đơn vị trên địa bàn được biết, tiện liên hệ công tác./.

 
Nơi nhận:                              

  • Văn phòng UBND huyện(b/c);           
  • Đảng ủy xã;                
  • CT, các PCT HĐND; UBND xã;
  • Mặt trận và các ban ngành, đoàn thể xã;
  • Lưu VP.

 

   
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
 
 
Hoàng Khánh Hòa

Các tin khác
Hình ảnh