Chi tiết tin - Xã A Dơi - Hướng Hóa

A Dơi bố trí, sắp xếp cán bộ không chuyên trách cấp xã theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND tỉnh.

20:13, Thứ Bảy, 9-7-2022

Ngày 31/8/2020, Đảng ủy, chính quyền địa phương đã tổ chức Công bố Quyết định về bố trí chức danh và xếp mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách xã A Dơi. Đến dự và trao Quyết định cho các cán bộ không chuyên trách cấp xã, có đ/c Hồ Sỹ Huấn, PBT. Đảng ủy xã; đ/c Hồ Xa Cách, CT. UBND xã và trưởng các ban ngành, đoàn thể xã cùng các cán bộ được bố trí, sắp xếp chức danh theo Nghị quyết 18 của HĐND tỉnh Quảng Trị.

Đ/c Hồ Sỹ Huấn, Phó bí thư Đảng ủy và đ/c Hồ Xa Cách, CT. UBND xã trao Quyết định cho các chức danh cán bộ không chuyên trách cấp xã được bố trí, sắp xếp lại theo Nghị quyết 18 của HĐND tỉnh

Thực hiện Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2020 của HĐND tỉnh Quảng Trị về Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp và phụ cấp kiêm nhiệm đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố; quy định mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;
Thực hiện công văn số 746/UBND-CV ngày 06 tháng 7 năm 2020 của UBND huyện Hướng Hóa về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND và Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2020 của HĐND tỉnh Quảng Trị.
Theo đó, xã A Dơi đã kiện toàn và bố trí sắp xếp 14 chức danh cán bộ không chuyên trách cấp xã. Trong đó, 10 chức danh(02 Phó CHQS xã; 05 phó Hội đoàn thể; 01 CT. HNCT; 01 CTHCTĐ; 01 cán bộ GTTL) thuộc diện chuyển xếp mức phụ cấp và 04 chức danh(Gồm 02 chức danh theo Đề án 1618 chuyển sang làm công tác Đảng và 02 chức danh được tuyển dụng mới là Văn thư lưu trữ và Thông tin truyền thông).
Như vậy, về cơ bản, xã A Dơi đã bố trí đầy đủ các chức danh cán bộ không chuyên trách cấp xã đúng theo quy định.
 
 

Tác giả bài viết: Trần Văn Duy

Các tin khác
Hình ảnh