Chi tiết tin - Xã A Dơi - Hướng Hóa

Đảng bộ xã A Dơi triển khai học tập quán triệt Nghị quyết Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

20:13, Thứ Bảy, 9-7-2022

Ngày 23/9, Đảng bộ xã A Dơi, huyện Hướng Hóa tổ chức triển khai học tập quán triệt Nghị quyết Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự hội nghị có đ/c Hồ Sỹ Huấn, PBT. Đảng ủy xã; đ/c Hồ Xa Cách, PBT. Đảng ủy, CT. UBND xã và các đ/c trong BCH. Đảng ủy; TT. HĐND; UBND; UBMTTQVN xã và các ban ngành, đoàn thể, cơ quan đơn vị; cùng các đ/c bí thư chi bộ; Phó bí thư chi bộ; trưởng thôn; Phó trưởng thôn; Trưởng, phó BCTMTKDC và toàn thể CBCC, VC trên địa bàn.

Đ/c Hồ Sỹ Huấn, Phó bí thư Đảng ủy xã triển khai về những nội dung cơ bản của Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã

Bên cạnh những kết quả đạt được trong việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội xã A Dơi 05 năm 2015 – 2020. Đảng bộ, Chính quyền địa phương xác định vẫn còn có những hạn chế, khó khăn như sau:
1. Tiềm năng phát triển về nông lâm nghiệp trên địa bàn xã rất lớn, nhưng thời gian qua chưa được khai thác hiệu quả để đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế (kết cấu hạ tầng còn yếu kém, đặc biệt đường giao thông, hệ thống nước sinh hoạt, nước tưới tiêu…) đồng thời cũng chưa thực hiện chặt chẽ mối liên kết vùng để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của các xã trên địa bàn huyện, xã (vấn đề đầu ra cho sản phảm, bao tiêu, bảo quản nông sản luôn gặp khó khăn và bị tư thương ép giá).
2. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được cải thiện khá nhiều so với trước đây nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế và cải thiện đời sống dân sinh. Nhìn chung kết cấu hạ tầng của xã vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu đồng bộ, tính kết nối thấp, làm hạn chế việc khai thác các tiềm năng, lợi thế của xã.
3. Năng lực cạnh tranh chưa cao, một số sản phẩm nông nghiệp chủ yếu mới qua sơ chế, giá trị gia tăng còn thấp, sản xuất nhỏ lẻ, chưa hình thành nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa. Các ngành thương mại, dịch vụ, du lịch, công nghiệp chưa phát triển, chủ yếu là phát triển kinh doanh hàng tạp hóa tổng hợp của các hộ kinh doanh cá thể, còn nhỏ lẻ, tự phát.
4. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên xã vẫn có số tiêu chí đạt còn thấp(9/19 tiêu chí). Một số tiêu chí đạt nhưng chưa bền vững, nợ nhiều chỉ tiêu. Nhận thức của một bộ phận cán bộ và Nhân dân về những nội dung thiết yếu của Chương trình chưa đầy đủ; việc quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền chưa thường xuyên, sâu sát, còn tâm lý trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước; việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động ở nông thôn còn chậm; quy mô sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, manh mún, thiếu tính bền vững; đào tạo nghề cho lao động nông thôn chưa đáp ứng được yêu cầu...
5. Hoạt động ứng dụng khoa học kỹ thuật mặc dù tiến bộ hơn giai đoạn trước nhưng việc nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, chưa chú trọng thâm canh trong sản xuất nông nghiệp. Chất lượng nguồn nhân lực của xã chưa đáp ứng yêu cầu của xã hội. Tạo việc làm mới trong xã ít, phần lớn phải đi làm việc ngoài xã, chưa sử dụng hết nguồn nhân lực hiện có. Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất, trang thiết bị còn hạn chế chưa đáp ứng nhu cầu phục vụ Nhân dân. Chất lượng xây dựng đời sống văn hóa còn thấp, việc bảo quản, sử dụng các thiết chế văn hóa nhất là nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng thôn chưa phát huy hết hiệu quả, công trình di tích lịch sử, văn hóa dân gian dần mai một, chưa có hướng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc.
6. Khả năng kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường còn yếu, ô nhiễm môi trường có chiều hướng gia tăng ở các cơ sở sản xuất chế biên mủ cao su; các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn; và dọc tuyến đường xã lộ đi qua địa bàn xã, trên các trục đường liên thôn.
7. Đời sống một bộ phận nhân dân vẫn còn khó khăn, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo giảm nhanh nhưng chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo cao do các chính sách giảm nghèo còn dàn trải, chưa thích hợp nên một bộ phận người dân chưa nỗ lực phấn đấu thoát nghèo, còn trông chờ ỷ lại vào sự giúp đỡ của nhà nước, của cộng đồng.
8. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa đạt được mục tiêu từng bước ngăn chặn, đẩy lùi. An ninh chính trị được giữ vững nhưng trật tự an toàn xã hội từng lúc, từng nơi còn diễn ra phức tạp. Tai nạn giao thông chưa được kiềm chế.
Trên cơ sở những kết quả đạt được và những khó khăn, hạn chế nêu trên, đối chiếu với các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã khóa X và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội xã A Dơi 5 năm giai đoạn 2016 – 2020.
Để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội số 01-NQ/ĐU ngày 23/5/2020 của Đảng bộ xã lần thứ XIII về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh giai đoạn 2021 – 2025. UBND xã A Dơi xây dựng chương trình hành động với những nội dung chủ yếu như sau:
1. Huy động mọi nguồn lực, tận dụng thời cơ, vượt qua thử thách đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm dần tỷ trọng lâm – nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp – xây dựng - thương mại – dịch vụ tạo tiền đề đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Chỉ đạo Nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi đúng hướng. Từng bước làm thay đổi phương thức sản xuất từ nhỏ, manh mún lạc hậu sang áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nền kinh tế được duy trì và tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đại hội XIII đưa ra. Đời sống của Nhân dân ngày càng được nâng cao.     
Tổng diện tích trồng trọt tính đến 2025 đạt 1348,20 ha; sản lượng lương thực có hạt bình quân hàng năm đạt 400 tấn.; Diện tích, năng suất, sản lượng các cây trồng chủ yếu năm 2025: Diện tích cây lúa: 116.55 ha, năng suất 30-35tạ/ha, sản lượng 407,925 tấn; diện tích cây sắn: 530ha, năng suất 150 tạ/ha, sản lượng 7.950 tấn; diện tích cây màu khác: 15,75 ha. Tỷ trọng các ngành kinh tế: nông, lâm nghiệp: 88%; thương mại dịch vụ: 5-7%. Các ngành nghề khác: 5%. Tổng đàn gia súc, gia cầm đến 2025 đạt 8463 con trở lên, không tính các vật nuôi khác. Tỷ lệ tăng thu ngân sách hàng năm: 10%; thu nhập bình quân đầu người/năm: 17,1 triệu đồng đến năm 2025; Diện tích rừng trồng tập trung 486.39 ha, trong đó có cây Bời lời 390 ha. Tổng vốn đầu tư phát triển xã hội 5 năm là ước đạt 50 tỷ đồng. Tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2025 là 33,33%(02 thôn đạt), xã đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới; tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn (không tính tỉnh lộ) được cứng hóa đến năm 2025 từ 60 - 65%.
2. Chăm lo giải quyết tốt các vấn đề xã hội, coi đây là nhiệm vụ quan trọng về chiến lược con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Nâng cao các tiêu chí 02 Trường đạt chuẩn Quốc gia; lệ trẻ em dưới 5 suy dinh dưỡng đến 2025 xuống dưới 25%; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm: 1,5%; tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 là 17,5%; tỷ lệ hộ cận nghèo đến năm 2025 là 20%; tỷ lệ nhà ở kiên cố (3 cứng) của các hộ gia đình đến năm 2025 là 60%; tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa năm 2025 từ 85 - 90%; tỷ lệ thôn có nhà văn hóa năm 2025 là 100%; tỷ lệ thôn đạt tiêu chí kiểu mẫu chuẩn Nông thôn mới đến năm 2025 là 16,6%(01 thôn). Tỷ lệ che phủ rừng 24 %; tỷ lệ dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh đến năm 2025 là 82,80%; tỷ lệ số thôn đạt tiêu chuẩn môi trường 85 - 90%.
3. Tăng cường tiềm lực Quốc phòng - An ninh xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, phấn đấu tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự đến năm 2025 từ 90 - 100%; phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội.
Trên tinh thần Nghị quyết của Đảng bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và chương trình hành động cụ thể của UBND xã. Liên quan đến các vấn đề về trên tất cả các lĩnh vực đã được đánh giá, hoạch định chiến lược phát triển đến 2025 một cách cụ thể; có cơ sở và làm rõ các nội dụng, nêu ra nguyên nhân khách quan và chủ quan để có giải pháp thực hiện có hiệu quả. Đảng bộ, Chính quyền tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025./.

Tác giả bài viết: Trần Văn Duy

Các tin khác
Hình ảnh